QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Trước năm 1970, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xây dựng một Trung tâm khoa học của cả nuớc và quyết định xây dựng Viện Khoa học Tự nhiên. Ngay trong thời gian kháng chiến chống Mỹ một số cơ sở nghiên cứu đã được tiến hành thành lập như viện Toán học, viện Vật lý, viện Nghiên cứu biển. Năm 1970 các viện trên và nhiều đơn vị nghiên cứu khác được tập hợp lại thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Ngày 20 tháng 5 năm 1975 Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) có nghị định số 118/CP thành lập Viện Khoa học Việt Nam trên cơ sở Trung tâm này.


Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Việt Nam
 

Viện Khoa học Việt Nam là cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ có nhiệm vụ: “Nghiên cứu các các vấn đề khoa học kỹ thuật có tầm quan trọng về mặt kinh tế, những vấn đề tổng hợp liên quan đến nhiều ngành, những vấn đề phải tích luỹ số liệu trong nhiều năm để qua điều tra, khảo sát rút ra các quy luật nhằm góp phần giải quyết những nhiệm vụ kinh tế quan trọng lâu dài, những vấn đề khoa học cơ bản để làm cơ sở cho việc phát triển nền khoa học của cả nước…”

  • Ngày 20 tháng 9 năm 1977 Hội đồng chính phủ (nay là Chính phủ) có Quyết định số 265/CP thành lập Phân viện Khoa học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.
  • Ngày 22 tháng 5 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ có Nghị định số 24/CP thành lập Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học Việt Nam.
  • Ngày 16 tháng 01 năm 2004, Chính phủ có Nghị định số 27/2004/NĐ-CP qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KH&CN Việt Nam. Theo Nghị định này thì Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia được đổi thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 62/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Ngày 25/12/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của RÚT TIỀN 188BET . Theo Nghị định này thì Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được đổi tên thành RÚT TIỀN 188BET .
  • Ngày 15/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 60/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2017 và thay thế Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của RÚT TIỀN 188BET

Lãnh đạo RÚT TIỀN 188BET qua các thời kỳ:

  • Từ năm 1975 đến năm 1983, Viện trưởng là cố GS.VS. Trần Đại Nghĩa
  • Từ năm 1983 đến năm 1994, Viện trưởng là GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
  • Từ năm 1994 đến 2008, Chủ tịch Viện là GS.VS. Đặng Vũ Minh
  • Từ năm 2008 đến nay, Chủ tịch Viện là GS.VS.Châu Văn Minh

Cố GS.VS. Trần Đại Nghĩa
Viện trưởng đầu tiên của Viện KHVN, nay là Viện Hàn lâm KHCNVN


Cố GS.VS. Trần Đại Nghĩa và các nhà khoa học của Viện KHVN (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN)

 
40nam
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN
 
Đến năm 2017, RÚT TIỀN 188BET có 52 đơn vị trực thuộc bao gồm: 06 đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện; 33 đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học; 06 đơn vị sự nghiệp khác có chức năng phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm; 01 Học viện; 01 Trường Đại học; 04 đơn vị tự trang trải kinh phí và 01 doanh nghiệp nhà nước.
 
Các đơn vị của Viện đóng tập trung tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh. Một số đơn vị đóng tại Phú Thọ, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt. Ngoài ra, Viện còn có hệ thống gần 100 đài trạm trại thuộc 14 Viện nghiên cứu chuyên ngành, phân bố tại 35 tỉnh, thành phố đặc trưng cho hầu hết các vùng địa lý của Việt Nam.
 
Tính đến tháng 11/2016, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt có tổng số trên 4000 cán bộ, viên chức, trong đó có 2425 cán bộ biên chế; 48 GS, 170 PGS, 32 TSKH, 808 TS, 905 ThS và 595 cán bộ, viên chức có trình độ đại học. Viện có mạng lưới các cơ sở nghiên cứu trên toàn quốc đang cùng với các cơ quan nghiên cứu khác, giải quyết những yêu cầu đặt ra của cuộc sống, góp phần đưa đất nước nhanh chóng hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm đầu của thế kỷ 21.
 
Viện đã nhiều lần được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc.
 
nguyen phu trong
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Viện, tháng 8/2011
trandaiquan
Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phát biểu khi đến làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN ngày 18/5/2016
nguyenxuanphuc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo khi tham dự Hội nghị tổng kết năm 2016 của Viện Hàn lâm KHCNVN